REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MONDEX HOME CLUB

Program lojalnościowy MONDEX HOME CLUB (dalej: MONDEX HOME CLUB) kierowany jest do Klientów sklepu internetowego MONDEX  oraz sklepów stacjonarnych MONDEX i dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu, z wyłączeniem kosztów przesyłki. Program premiuje Klientów, którzy zarejestrowali się na stronie sklepu i dokonali zakupu korzystając ze swojego konta w sklepie internetowym  MONDEX oraz w sklepach stacjonarnych MONDEX.


§1
Definicje

1. Organizatorem MONDEX HOME CLUB jest MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna

2. Uczestnik Programu – Klient sklepu internetowego MONDEX posiadający zarejestrowane Konto Klienta oraz Klient sklepów stacjonarnych MONDEX.

3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

4. Zarejestrowanie Konta Klienta w sklepie internetowym MONDEX jest równoznaczne z przystąpieniem do programu i nie wymaga wyrażenia osobnej zgody lub podania dodatkowych danych.

5. W przypadku braku chęci uczestnictwa w programie należy skorzystać z opcji szybkich zakupów bez rejestracji.

6. Klient dokonujący jednorazowego zakupu w sklepie stacjonarnym za kwotę powyżej 299 zł brutto

7. Karta stałego Klienta (dalej: Karta) – karta identyfikująca uczestnika programu MONDEX HOME CLUB w trakcie zakupów w sklepie stacjonarnym.

8. Karta jest przypisana do Uczestnika Programu.

9. Karta jest własnością Organizatora Programu.

10. Każdy Uczestnik Programu może mieć  tylko jedną Kartę.


§2
Zasady premiowania w sklepie internetowym

1. Za zakup każdego produktu w sklepie internetowym MONDEX Uczestnik Programu otrzymuje punkty, które są przypisywane do Konta Uczestnika programu w sklepie MONDEX.

2. Za każde wydane 2 zł na poszczególny produkt Klient otrzymuje 1 punkt w programie MONDEX HOME CLUB. Punkty przyznawane są na podstawie ceny każdego produktu. Informacja o ilości punktów za dany produkt wyświetlana jest na karcie produktu po prawej stronie.

3. Jeden punkt w programie MONDEX HOME CLUB wart jest 0,10 zł.

4. Punkty MONDEX HOME CLUB zostaną przypisane do Konta Uczestnika programu w ciągu 3 dni od daty doręczenia przesyłki. W przypadku zwrotu produktu, saldo punktów w Programie zostanie pomniejszone o punkty przyznane za zakup danego produktu.


§3
Sposób wykorzystania punktów  w sklepie internetowym

1. Punkty można wykorzystać wymieniając jest na vouchery o minimalnej wartości 1 zł.

2. Po uzyskaniu vouchera należy podać jego numer w polu „Kupony” w Podsumowaniu zamówienia i zatwierdzić wybierając „TAK”.

3. Zapłata punktami może dotyczyć części lub całości zamówienia. Jeśli jest to zapłata częściowa do pozostałej kwoty, Uczestnik programu może wybrać dowolną formę zapłaty.

4. Punkty są ważne przez 365 dni od dnia naliczenia.

5. Punkty nie mogą zostać wymienione na gotówkę lub zrealizowane poza sklepem internetowym MONDEX.


§4
Karta stałego klienta

1. Karta Stałego Klienta jest własnością firmy MONDEX. Wydawana jest klientowi w przypadku dokonania jednorazowego zakupu wyrobów na kwotę co najmniej 299 zł. 

2. Od tego momentu klient przy każdym kolejnym zakupie otrzymuje rabat w wysokości 10%. Rabat nie jest naliczany dla produktów promocyjnych. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

3. Prawo do korzystania z konta Uczestnika, w szczególności prawo do upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

4. Karta Stałego Klienta MONDEX jest kartą bezterminową.


§5
Zasady korzystania z karty stałego klienta w sklepach stacjonarnych

1. Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta MONDEX należy dokonać zakupu na minimum 299 zł w MONDEX, wypełnić w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą oraz podpisać Druk Personalny Karty Stałego Klienta MONDEX dostępny w MONDEX. Z chwilą przekazania podpisanego Druku Personalnego, osoba zainteresowana otrzyma Kartę Stałego Klienta MONDEX.

2. Tylko właściwie wypełniony Druk Personalny Karty Stałego Klienta MONDEX zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie zaakceptowany przez Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty Stałego Klienta firmy MONDEX.

4. MONDEX nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałego Klienta MONDEX wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.


§6
Zasady premiowania w sklepach stacjonarnych

1. Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje do używania Kartę Stałego Klienta MONDEX.

2. Karta Stałego Klienta MONDEX umożliwia dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych MONDEX z 10% rabatem udzielonym z tytułu przystąpienia do programu. 

3. Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie MONDEX HOME CLUB nie sumują się z innymi, obowiązującymi promocjami i na wyprzedaży.

4. Uczestnik w ramach MONDEX HOME CLUB będzie informowany o przeprowadzonych akcjach promocyjnych, wyprzedażach, możliwości udziału we wszelkich akcjach marketingowych drogą e-mailową oraz/ i sms-em.


§7
Zmiany regulaminu programu

Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta MONDEX w każdym momencie.


§8
Ochrona danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych Uczestnika w związku z przystąpieniem do MONDEX HOME CLUB jest dobrowolne, w szczególności danych określonych w Formularzu Zgłoszeniowym Przystąpienia do MONDEX HOME CLUB lub w innych formularzach przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i Polityce Ochrony Danych Osobowych Programu Karty Stałego Klienta MONDEX. Zgoda, o której mowa powyżej, zostanie udzielona poprzez podpisanie Druku Personalnego Karty Stałego Klienta MONDEX.


§9
Akceptacja regulaminu

Niniejszy Regulamin MONDEX HOME CLUB będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia Karty MONDEX HOME CLUB wydanej Uczestnikowi lub dokonania zakupu w sklepie internetowym MONDEX.


§10
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w MONDEX HOME CLUB w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta MONDEX w każdym momencie.

3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu MONDEX HOME CLUB Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karty Stałego Klienta MONDEX w punktach sprzedaży i na stronie internetowej Organizatora Programu (www.mondex.pl) oraz stronie internetowej sklepu internetowego MONDEX (www.sklep.mondex.pl).